Претрага доктора

Oглас за пријем у радни однос на одређено време за рад на пословима радног места домар / мајстор одржавања

21/02/2024

На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број 120-01-151/2020-02  oд 31. августа 2023.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 117/24 од 13.02.2024 .године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, на упражњеном радном местима, за рад на пословима радног места

  • домар/мајстор одржавања у Одељењу за техничке и друге сличне послове . . . 1 извршилац

најкасније до 31.маја 2024.године

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус

Услови:

Стручна спрема/ образовање
– средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство
– положен стручни испит за рад са судовима под притиском- за послове руковања постројењем у котларници

Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова и то:

      – доказ о завршеном образовању,

      – доказ о раду на пословима руковања постројењем у котланици

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа на одређено време, ред.бр. ____“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа у листу Послови.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати

Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости