Претрага доктора

Oглас за пријем у радни однос на одређено време за рад на пословима радног места – медицинска сестра – техничар

15/09/2023

На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број 120-01-151/2020-02  oд 31. августа 2023.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 573 од 15.09.2023.године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

за рад на пословима радног места

медицинска сестра – техничар у стационару у Одељењу за секундарну здравствену заштиту- Стационару, на упражњеном радном месту, због повећаног обима посла, са пуним радним временом . . . 1 извршилац

најкасније до 30.новембра 2023.године,  са евентуалним продужетком радног односа у складу са финансијским могућностима, потребама и поступањима по инструкцијама Министарства здравља РС

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус

Услови:

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара

Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова и то:

      – доказ о завршеном образовању,

      – доказ о положеном стручном испиту,

      – доказ  важећа  лиценца надлежне коморе,

     – доказ о радном искуству ( уговор о раду или  потврда послодавца или уговор о обављању приправничког стажа)

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа на одређено време, ред.бр. ____“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа у листу Послови.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати

Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости