Претрага доктора

Oглас за пријем у радни однос – возач у хмп

10/07/2023

На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20, 348/21, 159/22, 89/23, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, дописа Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-554/2023-02 од 04. маја 2022.године , одлуке директора Дома здравља Брус број 422/23 од 07.07.2023.године,  расписује се

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  1. на одређено време ( до 30.09.2023.године, а најдуже 24 месеца) због повећаног обима посла, са пуним радним временом, возача за рад на пословима радног места возач  у хмп у Одељењу хитне медицинске помоћи . . . 1 извршилац

Опис послова

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови

Стручна спрема/ образовање

  • средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • возачка дозвола Б категорије

  • испуњеност здравствених услова за рад возача професионалаца

2.на одређено време ( до 30.09.2023.године, а најдуже 24 месеца)  због повећаног обима посла са пуним радним временом,  спремач-ца за рад на пословима радног места спремачица просторија у којима се пружају услуге здравствене заштите у Одељењу за техничке и друге сличне послове……………………………………………………………..1 извршилац

Опис послова

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови:

Стручна спрема/ образовање

  • основно образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

/

          Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију  са фотокопијом докумената о испуњености услова.

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа за радно место под редним бројем ___“, најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа у часопису Послови, рачунајући од наредног дана од дана објаве.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости