Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос: виша медицинска сестра – техничар, возач у хмп, спремачица просторија

07/07/2023

На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, дописа Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-554/2023-02 од 04. маја 2022.године , одлуке директора Дома здравља Брус број 422/23 од 07.07.2023.године,  расписује се

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  1. на неодређено време, са пуним радним временом, виша медицинска сестра – техничар, на упражњеном радном месту за рад на пословима радног места виша медицинска сестра – техничар у патронажи а  у Превентивном одсеку са поливалентном патронажом  . . . 1 извршилаца

Опис послова

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови

Стручна спрема/ образовање

Високо образовање:

-на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године

Додатна знања/ испити/ радно искуство

-стручни испит;

– лиценца;

– најамње 6 месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре- техничара

-возачка дозвола  Б категорије

  1. на одређено време ( до 30.09.2023.године, а најдуже 24 месеца) због повећаног обима посла, са пуним радним временом, возача за рад на пословима радног места возач  у хмп у Одељењу хитне медицинске помоћи . . . 1 извршилац

Опис послова

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови

Стручна спрема/ образовање

  • средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • возачка дозвола Б категорије

  • испуњеност здравствених услова за рад возача професионалаца

3.на одређено време ( до 30.09.2023.године, а најдуже 24 месеца)  због повећаног обима посла са пуним радним временом,  спремач-ца за рад на пословима радног места спремачица просторија у којима се пружају услуге здравствене заштите у Одељењу за техничке и друге сличне послове . . . 1 извршилац

Опис послова

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови:

Стручна спрема/ образовање

  • основно образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

/

          Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију  са фотокопијом докумената о испуњености услова.

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа за радно место под редним бројем ___“, најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа у часопису Послови, рачунајући и дан објаве. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости