Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – спремачица просторија, доктор специјалиста педијатар, доктор специјалиста хмп, медицинска сестра техничар

16/03/2023

На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484, 242 – Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број службено/2022-02  oд 15. децембра 2023.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-10999/2022 од 27.децембра 2022.године, дописа Минстарства здравља РС број 112-01-1153/2022-02 од 18.јануара 2023.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 177/23 од 15.03.2023.године, расписује се

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. на неодређено време, са пуним радним временом, за рад на пословима радног места спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове . . . 1 извршилац

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови:

Стручна спрема/ образовање

 • основно образовање

2. на одређено време, са пуним радним временом, доктор медицине / специјалиста педијатрије на замени специјалисте педијатрије до повратка са одсуства са рада ради неге детета ( најкасније до 01.09.2023.године) за рад на пословима радног места доктор медицине/  специјалиста изабрани лекар за децу у Одељењу за здравствену заштиту деце и школске деце . . . 1 извршилац

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови:

Стручна спрема/ образовање

 • високо образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

за специјалисту педијатрије:

 • стручни испит,

 • лиценца,

 • специјалистички испит,

 • најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктор медицине

 • за доктора медицине:

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

3. на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла  доктор медицине/ специјалиста  за рад на пословима доктор медицине/ специјалиста у хмп у Одељењу хитне медицинске помоћи . . . 1 извршилац

       најкасније до  31.03.2023.године, са евентуалним продужетком радног односа у  складу са финансијским могућностима, потребама и поступањима по инструкцијама Министарства здравља РС,

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови:

Стручна спрема/ образовање

 • високо образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

за специјалисту:

 • стручни испит,

 • лиценца,

 • специјалистички испит,

 • најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктор медицине

 • за доктора медицине:

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

4. на одређено време, са пуним радним временом, медицинска сестра- техничар, ради замене одсутне раднице до повратка на рад, за рад на пословима радног места медицинска сестра- техничар у амбуланти у Одељењу опште медицине . . . 1 извршилацнајкасније до  31.03.2023.године, са евентуалним продужетком радног односа у   складу са финансијским могућностима, потребама и поступањима по     инструкцијама Министарства здравља РС

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22,89/23

Услови:

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

          Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова

Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа на одређено време“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

 

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости