Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – технички секретар у Одсеку за правне и опште послове

04/07/2022

       На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, Инструкције Министраства здравља Републике Србије број 120-01-151/2020-02 od 08. фебруара 2022.године, одлуке директора Дма здравља Брус број 357 од 01.07.2022.године расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  • 1) због повећаног обима посла, на упражњеном радном месту, са пуним радним временом, за рад на пословима радног места : технички секретар у Одсеку за правне и опште послове . . . 1 извршилац на временски период од 3 месеца

  • 2) ради замене привремено одсутне запослене медицинске сестре у стационару, са пунима радним временом, за рад на пословима радног места: медицинска сестра- техничар у стационару на Одељењу за секундарну здравствену заштиту ( Стационар) на временски период до повратка на рад привремено одсутне запослене, а најкасније до 30.септембра 2022. године

          Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22.

        Услови:

  • за радно место технички секретар у Одсеку за правне и опште послове

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • знање рада на рачунару

  • знање страног језика

  • за радно место медицинска сестра- техничар у стационару на Одељењу за секундарну здравствену заштиту ( Стационар)

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова:

  • за радно место технички секретар у Одсеку за правне и опште послове

           -доказ о завршеном образовању,

          – доказ о знању рада на рачунару,

          – доказ о знању страног језика

2)за радно место медицинска сестра- техничар у стационару на Одељењу за секундарну здравствену заштиту ( Стационар)

      – доказ о завршеном образовању,

      – доказ о положеном стручном испиту,

      – доказ  важеће лиценце надлежне коморе,

     – доказ о радном искуству ( уговор о раду или  потврда послодавца или уговор о обављању приправничког стажа)

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за засивање радног односа на одређено време“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

        Достављена документација се не враћа.

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

 

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости