Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – дипломирани економиста и спремач-ца просторија

19/05/2022

На основу члана 6.- 10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484, 242- Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20, 348/21, 159/22,  Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021- 02 од 18.августа 2021.године,  сагласности Министарства здравља РС број: 112-01-131/2022-02 од 21.марта 2022.године одлуке директора Дома здравља Брус број 292/22  од 19.05.2022.године расписује се

О Г Л А С

за пријем у  радни односа на неодређено време

 

за рад са пуним радним временом,  на пословима радног места

  1. дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове у Одсек за економско- финансијске и књиговодствене послове . . .  1 извршилац

  2. спремач-ца просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове . . . 1 извршилац

 

Опис послова

 

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 560/20,348/21,159/22

Услови

 

за радно место под ред.бр.1

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године, или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године

Додатно знање – знање рада на рачунару

За радно место под ред.бр.2

  • основно образовање

Заинтересовани кандидати за послове,  уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова, која не мора бити оверена,  у зависности од тражених услова за радно место:

  • доказ о завршеном образовању

  • доказ о знању рада на рачунару ( за рад.место под ред. бр.1.)

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа на неодређено време  за радно место дипломираног економисте/ спремачице“ најкасније у року од осам  дана рачунајући од  наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља

        Достављена документација се не враћа.

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

 

                                                                            ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства

Pogledajte sve Oglasi, Новости