Претрага доктора

Ценовник ванстандардних услуга

На основу члана 161.Закона о здравственој заштити ( „ Сл.гласник РС“, бр.107/05,…45/13), члана 27. Статута Дома здравља Брус, Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор је  донео

    

ЦЕНОВНИК

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ КОРИСНИЦИ ПЛАЋАЈУ У ПУНОМ ИЗНОСУ ( 100%)

– пречишћени текст-

Овим Ценовником се утврђује цене ванстандарних здравствених услуга ДОМА ЗДРАВЉА БРУС које корисници плаћају у пуном износу – 100%, и то

Шифра

услуге

 

                   Н  а  з  и  в         у  с  л  у  г  е Цена у        динарима

 

 1                                                 2           3
95 Лекарски преглед спортиста (професионалаца) 1.500,00
96 Лекарски преглед спортиста 500,00
97 Издавање потврде за разне потребе 600,00
98 Излазак екипе ХМП – ван територије општине Брус

( по сату)

5.000,00
99 Обука персоналних асистената ( по особи) 7.200,00
100 Лекарски преглед стрелаца ( по особи) 500,00
101 Преглед и обрада за инвалидску комисију (ИК) на лични захтев (осим по упуту стручно медицинског органа ( комисије, конзилијума))  

2.500,00

102 Излазак екипе ХМП за обезбеђење јавних скупова (спортска такмичења и др.) на територији општине Брус – на захтев организатора скупа ( по сату)  

2.500,00

103 Обука радника за пружање прве помоћи на захтев послодавца (по раднику) 3.000,00
104 Преглед и обрада радног места 3.000,00
105 Издавање дупликата дознаке 300,00
106 Препис отпусне листе 300,00
107 Лекарски преглед са издавањем лекарског уверења за смештај у установу социјалне заштите  

2.000,00

108 Лекарски преглед са издавањем лекарског уверења за заснивање радног односа  

1.500,00

109 Лекарски преглед са издавањем лекарског уверења за различите потребе:

–         решавање стамбеног питања,

–         добијање телефона,

–         за суд,

–          рекреативни одмор,

–         туђу негу и помоћ,

–         и сл.

 

 

 

 

1.500,00

110 Лекарски преглед са издавањем лекарског уверења за упис:

–         у вишу школу или факултет,

–         на течај или курс,

 

 

800,00

111 Лекарски преглед са издавањем лекарског уверења за упис у средњу школу

(цену утврђује Министарство здравља РС)

 

354,00

112 Превоз за туђу негу и помоћ цена променљива и зависи од цене бензина ( 30% од цене бензина по пређеном километру)
113 Ласеро акупунктура 500,00
114 Иглена акупунктура 500,00
115 Обука пп кандидата за возаче 7. 500,00
116 Фотокопирање мед.документације формат А4

( по страни)

5
117 Фотокопирање мед.документације формат А3

( по страни)

10
118 Услуга традиционалне медицине – преглед 500,00
 

/

Извештај ИЛ о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја 1.000,00

II

За пружене услуге за које нису утврђене цене овим Ценовником, наплата ће се вршити по важећим Ценовнику Републичког фонда  за здравствено осигурање (РФЗО) – Београд.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА