Претрага доктора

Јавни оглас ради oтуђења покретних ствари у јавној својини

17/06/2020

Преузмите конкурсну документацију

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

Краља Петра I бр. 9

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), а у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, бр. 16/2018),  одлуке Управног  одбора Дома здравља Брус  број 50/7-2 од 28.02.2020. године, објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђена су покретне ствари, моторна возила, као и отпадни материјал  дуралуминијум ( прозори и врата), отпадно гвожђе, стари папир,  чије су карактеристике приказане у оквиру седам партија

 • Партија 1

Марка и модел возила: ZASTAV YUGO TEMPO 1.3

Регистарска ознака возила: KŠ 005-OC

Опис возила: датум прве регистрације 24.05.2002.године

Почетна продајна цена: 22.848,00 динара

 • Партија 2

Марка и модел возила: LADA NIVA

Регистарска ознака возила: KŠ 059-UO

Опис возила: датум прве регистрације 02.04.1999.године

Почетна продајна цена: 23.146,00   динара

 

 • Партија 3

Марка и модел возила: CITROEN JUMPER

Регистарска ознака возила: KŠ 036 RX

Опис возила: датум прве регистрације19.09.1997.године

Почетна продајна цена: 82.971,00  динара

 

 • Партија 4

Марка и модел возила: ZASTAVA 101 SKALA 0 PZK

Регистарска ознака возила: KŠ 101-FR

Опис возила: датум прве регистрације 25.10.2002.године

Почетна продајна цена: 15.202,00 динара

 

Возила нису у возном стању.

 

 

 • Партија 5 –  дуралуминијум ( прозори, врата)

Дуралуминијум ( прозори, врата) су смештени у гаражном простору Дома здравља Брус ул.Краља Петра I бр.9 и отуђује се у постојећем  „ виђеном стању“, без прва на накнадне рекламације.

Почетна продајна цена: 80,00 дин/ kг

 

 • Партија 6- отпадно гвожђе

Расходоване ствари које су смештене у помоћним просторијама се отуђују у постојећем „ виђеном стању“, без права на накнадне рекламације.

Почетна продајна цена: 12,00 дин/ кг

 

 • партија 7- стари папир

Стари папир се налази у архиви Дома здравља Брус, отуђују у постојећем

„ виђеном стању“, без права на накнадне рекламације.

Почетна продајна цена: 7,00 дин/ кг

 

Покретне ставари које су предмет продаје се могу разгледати радним данима од 07:00- 14:00 сати, уз предходно одобрење.

 

 1. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

Покретне ствари се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и квантитет ствари.

Рок за уплату купопродајне цене  и преузимање ствари је 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови преузимања робе, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

 

 1. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

   Рок за благовремено  подношење понуда је 25.06.2020. годин  до 10:00 часова.

  Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа и која уплате депозит у висини од 10.000.00  динара, на број рачуна 840-638804-48 Дом здравља Брус- депозит за спровођење поступка продаје возила.

Уредна и потпуна писмане понуда мора да садржи:

 • висину понуђене купопродаје цене по возилу, односно по килограму за DUR алуминијум,  отпадно гвожђе, стари папир која је изражена у динарима,
 • потврду о уплати депозита,
 • број рачуна са називом банке на који се врши повраћај депозита у случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то:

 

 

за физичка лица

 • име и презиме, адресу пребивалишта, копију личне карте, контакт телефон; ако је лице предузетник уз понуду прилаже оверену копију извода из привредног регистра или потврду да је уписан у привредни регистра, све не старије од 30 ( тридесет) дана , као и потврду о пореском идентификационом броју,

за правна лица

 • назив и седиште са овереном копијом извода из регистра, не старијом од 30 дана, копијом решења о додељеном пореском идентификационом броју- ПИБ, име и презиме лица овлаћеног за заступање, са овереним картоном депонованих потписа.

– за партију 5,6,7 је потребно поседовање важеће дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије.

Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна), која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених понуда за куповину покретних ствари које продаје Дом здравља Брус.

Документација за продају покретних ствари од дана објављивања јавног позива доступна је на интернет страници  Дом здравља Брус www.dzbrus.org.rs, одакле се може  преузети електронским путем.

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.

Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на адресу Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.37220 Брус, поштом препоручено или непосредно на писарници. Ако је понуда послата поштом, искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје дому здравља, под условом да је пошиљка стигла у установу до дана и сата отварања понуда..

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину покретних ствари, позиција _____ – НЕ ОТВАРАТИ“ (са унетом партијом) за које се подноси понуда а на полеђини назив и адресу понуђача.

Јавно отварање је 25.06.2020.године у 12:00 часова у просторијама Дома здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.- канцеларија помоћника директора на 1. спрату. Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда.

Понуде које су приспеле неблаговремено ( након рока за достављање), као и непотпуне понуде се одбацују.

 

 1. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Критеријум за оцењивање понуда за све партије је – највиша понуђена цена.

Услови за спровођење поступка разматрања писаних понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

            Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову затворену писмену понуду, са увећаним износом у односу на предходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из предходног став у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упуству. Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем email: pravnadzbrus@gmail.com.

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости