Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 23.08.2019.

26/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 23.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 41.078,45
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  1.350,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.08.2019. 42.428,45
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 23.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  22.315,50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  22.315,50
OСТАЈЕ     А – Б 20.112,95