Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.08.2019.

14/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 13.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 765.040,84
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.08.2019. 765.040,84
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 13.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  397.156,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  397.156,00
OСТАЈЕ     А – Б 367.884,84