Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 08.08.2019.

09/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 08.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 08.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 452.940,89
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 08.08.2019. 452.940,89
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 08.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  4.728,02
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  4.728,02
OСТАЈЕ     А – Б 448.212,87