Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 07.08.2019.

08/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 07.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 441.640,89
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  11.300,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 07.08.2019. 452.940,89
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 07.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
OСТАЈЕ     А – Б 452.940,89