Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено времена за рад на пословима радног места виша медицинска сестра- техничар

24/05/2019

На основу члана 7-9.  Колективног уговора Дома здравља Брус број 79, одлуке директора Дома здравља Брус број 132  од 01.04.2019 . године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

( најдуже 24 месеца)

 

– за заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником,

 

1) за рад  на пословима радног места виша  медицинска сестра- техничар у  Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са ХМП, кућним лечењем, поливалентно патронажом и Стационаром- Одељење опште медицине, због повећаног обима посла……………………………………………………….. 1  извршилаца,

 

 

Назив радног места

Виша медицинска сестра- техничар
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис посла

– планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој

установи и у оквиру теренског рада;

– посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, менталних обољења, у оквиру теренског рада;

– сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;

– прима позиве за хитне интервенције и координира радом и усмераве екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције,

– у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире за време превоза до надлежне здравстевне установе или куће ради даљег лечења, у случају већ радног ангажовања мед.сестзре- техничара СХМП

– обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника;

– континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања;

– требује потрошни материјал за службу;

– контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

– спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјал;

-обавља поступак централне стерилизације

 

Стручна спрема/ образовање Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/ испити/ радно искуство – стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре.

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву и фотокопију документације о испуњености напред наведених услова  достављају и

  • кратку биографију

 

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Дома здравља Брус.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                                 Др Миломир Петровић

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости