Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено времена за рад на пословима радног места медицинска сестра- техничар у амбуланти и доктор медицине у хитној медицинској помоћи

14/05/2019

На основу члана 7-9.  Колективног уговора Дома здравља Брус број 79, одлуке директора Дома здравља Брус број 132  од 01.04.2019 . године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

( најдуже 24 месеца)

 

– за заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником,

 

1) за рад  на пословима радног места  в у Служби за здравствену заштиту одрaслог становништва са ХМП, кућним лечењем, поливалентно патронажом и Стационаром, због повећаног обима посла …  2  извршилаца,

 

2) за рад  на пословима радног места  доктор медицине у хитној медицинској  помоћи у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са ХМП, кућним лечењем, поливалентно патронажом и Стационаром, због повећаног обима посла … 1  извршилац

 

Опис послова:

 

1)-ради у тиму са лекаром

– пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и

менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску

документацију;

– у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора

медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиру теренског рада;

– припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

– учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

– у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до

здравствене установе или куће ради даљег лечења,

– врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

– правилно одлаже медицински отпад,

– врши вакцинацију према програму имунизација и епидемиолошким индикацијама, а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине,

– врше наплату партиципација,

-планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему

води прописану медицинску документацију;

-спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално;

-пoсeћуjе трудницe, породиље и нoвoрoђeнчaд, мaлу и прeдшкoлску дeцу;

-пoсeћуjе пaциjeнтe oбoлeлe oд хроничних незаразних болести, мeнтaлних oбoљeњa;

-пoсeћуjе жeнe гeнeрaтивнoг и пoстгeнeрaтивнoг дoбa, стaрa изнeмoглa лицa;

– спрoвoди oрдинирaну тeрaпиjу бaбињaри пo нaлoгу гинeкoлoгa и дaje тeрaпиjу нoвoрoђeнoj дeци пo нaлoгу пeдиjaтрa;

-сaрaђуje сa другим учесницима у пружању здравствене заштите и службaмa у заједници;

– требује пoтрoшни мaтeриjaл зa службу

– спроводи континуирани процес статистичког извештавања и фактурисања,

– учествује у стручним и другим комисијама и радним телима

 

 

2) превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак

болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за

здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти;

– спроводи континуирани процес статистичког извештавања и фактурисања,

-учествује у стручним и другим комисијама и радним телима

 

 

Стручна спрема/ образовање, додатна знања/ испити/ радно искуство

 

  • – средње образовање

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

 

  • Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године,

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву и фотокопију документације о испуњености напред наведених услова  достављају и

  • кратку биографију

 

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Дома здравља Брус.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                                 Др Миломир Петровић

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости