Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено времена за рад на пословима радног места виши физиотерапеут

10/04/2019

На основу члана 7-9.  Колективног уговора Дома здравља Брус број 79, одлуке директора Дома здравља Брус број 132  од 01.04.2019 . године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

( најдуже 24 месеца)

 

– за заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником, на период од 3 месеца за рад  на пословима радног места виши физиотерапеут, због повећаног обима посла ………… 1 извршилац

 

Опис послова:

– спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), примарног и секундарног нивоа здравстевне заштите, на основу налога доктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију,

– спроводи кинезитерапију са пацијентима на стационарном лечењу

– надзире и контролише рад физиотерапеута;

– надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

– учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

-пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби,

-требује потрошни материјал за службу,

-одлаже медицински отпад на прописан начин,

-припрема простор, медицинску опрему, инструмента и материјал за рад,

-спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција,

-прикупља, контролише и врши унос здравствено-статистичких извештаја, као и показатеља квалитета рада,

-спроводи континуирани процес статистичког извештавања и фактурисања,

– учествује у стручним и другим комисијама и радним телима

 

Стручна спрема/ образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута.

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • кратку биографију

 

 

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Дома здравља Брус.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                                 Др Миломир Петровић

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости