Претрага доктора

Јавни оглас ради oтуђења покретних ствари у јавној својини

13/10/2018

Преузмите конкурсну документацију

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

Краља Петра I бр. 9

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), а у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, бр. 16/2018),  одлуке Управног  одбора Дома здравља Брус  број 107/18-6  од 16.03 .2018. године, објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

 

Предмет отуђена су покретне ствари, половни алуминијумски трапезасти лим,  половни DUR алуминијум ( прозори, врата), отпадно гвожђе 191212, чије су карактеристике приказане у оквиру три партије

 

  • Партија 1- алуминијумски трапезасти лим

 

Лимене табле су смештене у дворишту Дома здравља Брус, ул.Краља Петра I бр.9 и отуђује се укупна количина као целина ( све одједном) у постојећем  „ виђеном стању“, без прва на накнадне рекламације. Могу се разгледати сваког радног дана

( понедељак-петак) у периоду од 07:00- 14:00 часова.

Спецификација

Р.бр.   Дужина кровног лима у m Јед.мере Број комада Површина ( m2)
1 8,00 kom 93 483,60
2 9,00 kom 56 327,60
3 4,5-6,5 kom 43 153,73
4 2,8-4,00 kom 35 77,35
5 2,00- 2,50 kom 25 36,56
6 1,00-2,20 kom 37 38,48
7 0,50 kom 116 37,70
                                                                     Укупна површина 1155,02

Почетна продајна цена: 95,40 дин/m2

 

  • Партија 2-  DUR алуминијум ( прозори, врата)

Половни DUR алуминијум ( прозори, врата) су смештени у гаражном простору Дома здравља Брус ул.Краља Петра I бр.9 и отуђује се укупна количина као целина ( све одједном) у постојећем  „ виђеном стању“, без прва на накнадне рекламације. Могу се разгледати сваког радног дана( понедељак-петак) у периоду од 07:00- 14:00 часова.

Почетна продајна цена: 175,00 дин/ kg

 

 

  • Партија 3-  отпадно гвожђе 191212

Отпадно гвожђе је смештено у дворишту Дома здравља Брус, ул.Краља Петра I бр.9 и отуђује се укупна количина као целина ( све одједном) у постојећем  „ виђеном стању“, без прва на накнадне рекламације. Могу се разгледати сваког радног дана ( понедељак-петак) у периоду од 07:00- 14:00 часова.

Почетна продајна цена: 12,00 дин/ kg

 

 

  1. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

Рок за плаћање купопродајне цене је 8 ( осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови мерења, транспорта, потребне радне снаге и сл., као и други трошкови који проистекну из реализације уговора падају на терет купца.

 

3.УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Рок за подношење понуда је 22. октобар 2018. године, до 13:30 часова.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа и која уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.

Уплата депозита врши се на  рачун  Дома здравља Брус број 840-638804-48

– депозит за спровођење поступка продаје покретних ствари

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

– висину понуђене купопродајне цене по јединици мере, која је изражена у динарима;

– потврду о уплати депозита;

– изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком назива своје пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

За физичка лица:

– име и презиме; – адресу пребивалишта; – копију личне карте; – контакт телефон; – ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана, као и потврда о пореском идентификационом броју.

За правна лица:

– назив и седиште; – оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана – копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; – копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ;

– име и презиме лица овлашћеног за заступање, са овереним картоном депонованих потписа.

Потенцијални понуђач за партију 3- отпадно гвожђе у обавези је да уз понуду достави и важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада.

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Бус, Краља Петра I бр. 9, Брус, препорученом пошиљком или непосредно предајом у администарцији , радним даном до 15: 30 часова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ __________________   – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Документација за продају од дана објављивања јавног позива доступна је на интернет страници  Дом здравља Брус www.dzbrus.org.rs, одакле се може  преузети.

Ако је понуда послата поштом дан предаје пошти, искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје Дому здравља Брус, под условом да је пошиљка стигла у школу до дана отварања понуда.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.

 

4.ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне цене.

Јавно отварање приспелих понуда извршиће се дана 22. октобра 2018. године, у просторијама Дома здравља Брус, ул. Краља Петра I бр.9, са почетком у 1400 часова, од стране Комисије Дома здравља Брус.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне цене.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, изврши избор најповољнијег понуђача.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

У року од 8 дана од дана доношења одлуке директора Дома здравља Брус о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа  Дом здравља Брус ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

Депозит се задржава :

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не у уплати целокупну купопродајну цену у року од 8 дана од дана закључења уговора.

 

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 037/826-645, сваког радног дана у термину од 0800 – 1400 часова. Понуда у којој цена није наведена у динарима, или је дата описно неће се разматрати.

Цена у понуди мора бити наведена по јединици мере за предметна добра за која понуђач конкурише.

Дом здравља Брус задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Дом здравља Брус неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом поступку

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости