Претрага доктора

Оглас за рад на пословима радног места возач у хитној медицинској помоћи

08/10/2018

 

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 297  од 08.10.2018. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

( најдуже 24 месеца)

 

-за заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником до 31.12.2018.године за рад  на пословима радног места возач у хитној медицинској помоћи, због повећаног обима посла……….1 извршилац

 

  • Опис послова:

– врши хитан санитетски превоз пацијената, врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног, на интервенцију екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медициснке опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе, рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу, надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисању боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу, при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност, води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу, одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екпре и животно угрожених пацијената, у случају удеса обавезно обавештава МУП и шефа ХМП, материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

Стручна спрема/ образовање

  • средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • возачак дозвола Б категорије,
  • испуњеност здравствених услова за рад возача професионалаца

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о завршеном образовању( у фотокопији)
  • фотокопију возачке дозволе Б категорије
  • извештај или лекарско уверење за испуњеност здравствeних услова за рад возача професионалаца ( фотокопија, не старији од 3 године)
  • кратку биографију

 

 

 

 

 

 

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Миломир Петровић

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости