Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено време за рад на пословима радног места спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге

15/05/2018

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 183   од 15.05.2018 .године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1 извршилац за рад на пословима радног места спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове, до повратка привремено одсутнe радниce са боловања

 

Опис послова:

одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

– одржава хигијену у административним просторијама;

– одржава хигијену у заједничким просторијама, санитарним чворовима здравствене установе и околине здравствене установе;

– обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе,

– требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће,

– односи разврстан отпад ( инфективни и комунални) до места одлагања

 

Услови:

Стручна спрема/ образовање

– основно  образовање

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о стручној спреми ( сведочанство),
  • кратку биографију

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

ДИРЕКТОР

Др Миломир Петровић

Pogledajte sve Oglasi, Новости