Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено време за рад на пословима радног места возача у хитној медицинској помоћи

23/04/2018

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, одлуке директора Дома здравља Брус број 161  од 23.04.2018 .године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

– 1 извршилац за рад на пословима радног места возача у хитној медицинској помоћи у Одељењу хитне медицинске помоћи, до повратка привремено одсутног радника са неплаћеног одсуства

Опис послова:

врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или

медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;рукује инсталисаним системом у возилу и светло – звучном сигнализацијом у возилу;надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу; при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;води и прима путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возач,одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; у случају удеса обавезно обавештава МУП и шефа ХМП;материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему

Услови:

Стручна спрема/ образовање

-средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

возачка дозвола Б категорије

испуњеност здравствених услова за рад возача професионалаца

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о стручној спреми ( сведочанство),
  • фотокoпију важеће возачке дозволе „ Б“ категорије,
  • важеће лекарско уверење за рад на пословима возача професионалаца „ Б“ категорије
  • кратку биографију

Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

ДИРЕКТОР

Др Миломир Петровић

 

Pogledajte sve Oglasi, Новости